I. Általános

A jelen weboldalt az XAPT Solutions Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.; a továbbiakban: XAPT) kezeli és üzemelteti. A tárhelyszolgáltatást és infrastruktúrát a ………………………. (székhely: …………………) biztosítja. A weboldal használata, illetve a rajta keresztül elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevétele csak az alábbi feltételek szerint engedélyezett.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalra, továbbá bármely aloldalára való belépéssel, a Felhasználó elfogadja az aktuálisan érvényben lévő Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó – részben, vagy egészében - nem ért egyet a Feltételekkel, ne folytassa az weboldal használatát. Az XAPT fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa, vagy frissítse a jelen Feltételeket. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

II. Hozzáférés és felhasználás

A weboldalon található tartalmak és információk felhasználása kizárólag tájékoztató, nem kereskedelmi célból engedélyezett; nem tölthető le, nem másolható, nem módosítható; nem tehető közzé, nem forgalmazható, és nem használható kereskedelmi célból; kivétel azok a tartalmak, amelyek meghatározott célra tölthetők le.

A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:

„© XAPT Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva”.

III. Információk közlése

Az XAPT az ezen a weboldalon található tartalmakat és információkat tájékoztató céllal kínálja. Az XAPT fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, vagy korlátozza a weboldal működését; továbbá nem vállal felelősséget a weboldal, vagy annak bármely tartalmának állandó, megszakítás nélküli, változatlan üzemeléséért.

IV. Szellemi Alkotásokkal kapcsolatos jogok

Az XAPT kijelenti, hogy a weboldalon megjelenő valamennyi tartalom - szöveg, kép, grafika, hanganyag és más tartalom, illetve a weboldal felületének elrendezése az XAPT tulajdona, vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alá esnek.

Az XAPT által bejegyzett bizonyos nevek, márkák, logók és termékelnevezések védjegyoltalom alatt állnak. Ezen honlap tartalma, valamint a jelen Felhasználási Feltételek nem változtathatók, nem egészíthetők ki, nem másolhatók, nem adhatók el, nem adhatók bérbe, nem használhatók fel semmilyen más célra, mint amihez az XAPT előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Kivételt képeznek azok a jogok, amelyek kifejezetten engedélyezettek a jelen Felhasználási Feltételeken belül.

V. Nyilvántartásba vétel, feliratkozás, jelszó

Az XAPT fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármely szabadon hozzáférhető oldalát jelszavas védelem alá helyezze. Ilyen esetben a jelszó titokban tartása, illetve a használat utáni kijelentkezés a Felhasználó kizárólagos felelőssége, beleértve például a jelszó időről időre történő megváltoztatását is – annak érdekében, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a felülethez.

Amennyiben valamely további szolgáltatás eléréséhez nyilvántartásba vétel, feliratkozás szükséges a Felhasználó köteles helyes, pontos és valós adatokat szolgáltatni, és bármilyen változás esetén késedelem nélkül frissíteni azokat. Az XAPT az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett módon, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendeletében foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

Az XAPT fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a feliratkozást, nyilvántartásba vételt bármely Felhasználóval szemben, különösen a következő esetekben:

  • a Felhasználó hamis adatokat közöl;
  • a Felhasználó nem felel meg a Felhasználási Feltételekben rögzített feltételeknek;
  • a Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételeket;
  • a Felhasználó megsért bármely hatályos törvényt ezen oldal használata közben.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármilyen visszaélés az adataival kapcsolatban, akkor a Felhasználó köteles azt haladéktalanul írásban jelezni az XAPT adatvédelemért felelős munkatársa felé, (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) és/vagy e-mailben (hucontact@xapt.com). A Felhasználó továbbá, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Kérjük, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai tekintetében keresse fel a weboldalon található Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

VI. Felelősség

A honlap a közzététel időpontjában elérhető információk és technológiák aktuális állapotát mutatja. Az XAPT nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt az XAPT termékeit, vagy alkalmazásait illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől.

Az XAPT minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy ezen honlap folyamatosan vírusmentes. Ennek következtében a Felhasználónak kell megtennie a szükséges biztonsági intézkedéseket, így különösen: víruskereső használata.

Az XAPT, illetve munkavállalói nem vállalnak felelősséget (ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget) az olyan károkért és veszteségekért – függetlenül azok jellegétől –, amelyeket esetlegesen a Felhasználó tapasztalhat a honlap, illetve aloldalai használata során, vagy azzal összefüggésben.

Bármely – a szerződésben szereplő – alapvető kötelezettség megsértése esetén, a felelősség terjedelme az általános jogszabályi rendelkezés alapján jogosult kártérítésre korlátozódik. Az XAPT csak akkor vonható felelősségre szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésért, ha azzal más vagy mások életét, testi épségét illetve egészségét veszélyeztette.

VII. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A honlap egyes részein találhatók olyan hivatkozások, amelyek más olyan weboldalakra mutatnak, amelyek érdekelhetik a Felhasználót. A linkekre kattintva, a Felhasználó elhagyja az XAPT weboldalát. Az XAPT-nak nincsen befolyása ezen weboldalak jelenlegi vagy jövőbeni tartalmát illetően, mivel ezek egy harmadik fél ellenőrzése alatt állnak. Az XAPT ezért nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalainak tartalmáért, ezért az ilyen weboldalak használata a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik.

VIII. Felhasználó kötelezettségei

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott és az XAPT által kezelt valamennyi személyes adatra vagy anyagra vonatkozik. Erről bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban tájékozódhat.

XAPT Solutions Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-300717
Telefon: +36 1-889-2900
Fax: +36 1-889-2957
E-mail: hucontact@xapt.com
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

IX. Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban tájékozódhat.

X. Bizalmas információk

Az XAPT nem kíván a Felhasználótól bizalmas, vagy védett információkat fogadni ezen honlapon keresztül. Erre tekintettel kérjük, hogy a felületen ne küldjön bizalmas információkat, vagy anyagokat az XAPT-nak.

XI. Záró rendelkezések

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése törvénybe ütközőnek, semmisnek, vagy bármilyen okból kifolyólag végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor az adott rendelkezést a Felhasználási Feltételek fennmaradó részétől elkülönítettnek kell tekinteni, ami nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.